Goed nieuws! Het is per 1 juli 2024 nog steeds legaal om Research Chemicals te kopen.
Voor 17:00 besteld = Vandaag verzonden Discreet & Anoniem verzonden Gratis verzending vanaf €50,- Veilig en snel betalen De scherpste prijs van Europa

Veiligheidsvoorschriften

Het is voor ons essentieel om je gedetailleerde informatie te geven over de chemische stoffen in onze chemicals, omdat deze specifieke chemische componenten bevatten. Hier tref je de gevarenindicatoren (H) en preventieve maatregelen (P), in lijn met het ‘Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)’. De chemicals van DrSupply zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoek en niet voor persoonlijke consumptie of huishoudelijk gebruik. We raden je sterk aan om de chemicals buiten bereik van kinderen te bewaren, ze in een droge ruimte op kamertemperatuur te plaatsen en onze algemene voorwaarden en de veiligheidsrichtlijnen te lezen alvorens de chemicals te openen. De hieronder vermelde H- en P-zinnen zijn overgenomen van de website van de Europese Commissie Belastingen en douane-unie.

Gevarenaanduiding H-zinnen:

H200 Instabiele ontplofbare stof.
H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie.
H202 Ontplofbare stof: ernstig gevaar voor scherfwerking.
H203 Ontplofbare stof: gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.
H204 Gevaar voor brand of scherfwerking.
H205 Gevaar voor massa-explosie bij brand.
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H221 Ontvlambaar gas.
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H223 Ontvlambare aerosol.
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H228 Ontvlambare vaste stof.
H240 Ontploffingsgevaar bij verwarming.
H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
H251 Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen: oxiderend.
H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken: sterk oxiderend.
H272 Kan brand bevorderen: oxiderend.
H280 Bevat gas onder druk: kan ontploffen bij verwarming.
H281 Bevat sterk gekoeld gas: kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H300 Dodelijk bij inslikken.
H301 Giftig bij inslikken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H331 Giftig bij inademing.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H340 Kan genetische schade veroorzaken ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H350 Kan kanker veroorzaken ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden ‘’specifiek effect vermelden indien bekend’’ ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden ‘’specifiek effect vermelden indien bekend’’ ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
H370 Veroorzaakt schade aan organen ‘’of alle betrokken organen vermelden indien bekend’’ ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H371 Kan schade aan organen ‘’of alle betrokken organen vermelden indien bekend’’ veroorzaken ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H372 Veroorzaakt schade aan organen ‘’of alle betrokken organen vermelden indien beken’’ bij langdurige of herhaalde blootstelling ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H373 Kan schade aan organen ‘’of alle betrokken organen vermelden indien bekend’’ veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ‘’blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is’’.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Materiële eigenschappen

EUH 001 In droge toestand ontplofbaar.
EUH 014 Reageert heftig met water.
EUH 018 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
EUH 019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
EUH 044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

Gezondheidseigenschappen

EUH 029 Vormt giftig gas in contact met water.
EUH 031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH 032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH 070 Giftig bij oogcontact.
EUH 071 Bijtend voor de luchtwegen.

Milieueigenschappen
Hieronder een aantal aanvullende etiketteringselementen en informatie over bepaalde stoffen en mengsels:

EUH 201
EUH 201A Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen. Let op! Bevat lood.
EUH 202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
EUH 203 Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
EUH 207 Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
EUH 208 Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 209
EUH 209A Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH 401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen P-zinnen:
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P220 Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
P222 Contact met de lucht vermijden.
P223 Contact met water vermijden.
P230 Vochtig houden met.
P231 Inhoud onder inert gas gebruiken en bewaren.
P232 Tegen vocht beschermen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings]apparatuur gebruiken.
P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P244 Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.
P250 Malen/schokken/wrijving/ vermijden.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P282 Koude-isolerende handschoenen en hetzij gelaatsbescherming hetzij oogbescherming dragen.
P283 Vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen.
P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P231 + P232 Inhoud onder inert gas gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen.
P301 NA INSLIKKEN.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID.
P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar).
P304 NA INADEMING.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN.
P306 NA MORSEN OP KLEDING.
P308 NA (mogelijke) blootstelling.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P311 Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P313 Een arts raadplegen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P330 De mond spoelen.
P331 GEEN braken opwekken.
P332 Bij huidirritatie
P333 Bij huidirritatie of uitslag
P334 In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen].
P335 Losse deeltjes van de huid afvegen.
P336 Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342 Bij ademhalingssymptomen:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water/… wassen.
P353 Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P360 Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P370 In geval van brand:
P371 In geval van grote brand en grote hoeveelheden:
P372 Ontploffingsgevaar.
P373 NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
P375 Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P376 Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P377 Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
P378 Blussen met
P380 Evacueren.
P381 In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen.
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P302 + P334 BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P306 + P360 NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P370 + P376 In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met …
P370 + P380 + P375 In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P371 + P380 + P375 In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P401 Overeenkomstig … bewaren.
P402 Op een droge plaats bewaren.
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P406 In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P407 Ruimte laten tussen stapels of pallets.
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P411 Bij maximaal … °C/…°F bewaren.
P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P413 Bulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal … °C bewaren.
P420 Gescheiden bewaren.
P402 + P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P410 + P403 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.

Veilig en snel betalen met je eigen bank zoals je dat gewend bent.

Voor 17:00 Besteld = Vandaag verzonden. De scherpste prijzen van Europa.

Hoogste kwaliteit laboratorium geteste 2MMC. Bestel vandaag nog!

Onze producten worden in een Discrete en Anonieme verpakking verzonden.

Winkelwagen
Menu